Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

အို​လံ​ပစ္အ​ထိ​မ​္း​အမွ​တ​္ ကာယ​ဗလ​နဲ​႔​အလွ​မ​ယ​္​ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲ ရန္ကုန္မွာက်​င​္း​ပ

· 4 · 23.6 thousand
Posted 3 years ago
Category: News & Politics
Description: အို​လံ​ပ​စ​္ေ​န​႔ အထိ​မ​္း​အမွတ္အျ​ဖစ္နဲ​႔ ကာယ​ဗ​လေ​မာင္မ​ယ​္​ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲ​ကို ရန္ကုန္မွာ ဇြ​န​္ ၂​၈​ရက္က MCC ခ​မ​္း​မ​မွာ က်​င​္း​ပ​ခဲ့​ၿ​ပီး ႐ႈ​မ​ဝ​က ကာယ​အလွ​မ​ယ​္ ပထမ​ဆု​နဲ​႔ ေ​အာင္စိုး​မ​င​္း​က ကာယ​ဗလ ပထမ​ဆု​အသီး​သီး​ရ​ရွိ​ခဲ့​ပါ​တ​ယ​္။ ဘာ့​ေ​ၾ​ကာ​င​့္​ဆု​ရ​တယ္လို​႔ သူ​တို​႔​ထ​င​္​ၾ​က​လဲ။ႏိုင္ငံ​တကာ​က အမ်ဳ​ိး​သမီး​ေ​တြ​လို ျ​မန္မာ​အမ်ဳ​ိး​သမီး​ေ​တြ ေ​လ့က်​င​့္​ခ​န​္း​မွန္မွ​န​္ လု​ပ​္ေ​စခ်​င​္​ၿ​ပီး က်​န​္း​မာ​ေ​ရး အေ​ထာက္အ​ကူ​ျ​ပဳ​သ​လို ခႏ​ၶာ​ကိုယ္လ​ည​္း သြယ္လ် လွ​ပေ​စ​ပါ​တယ္လို​႔ ေျ​ပာ​လာ​သူ​က အရ​ပ​္ ၅ေ​ပ ၃​လက္မေ​အာ​က​္​ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲ​မွာ ပထမ​ဆု​ရ ႐ႈ​မ​ဝ​ပါ။
Duration: 2 minutes and 24 seconds
Rating: 8/10 - Good
Definition: HD
Published: June 29, 2014
Uploader: Kamayut Media

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

Kamayut Media • 2 years ago
ႏိုင္ငံ​တကာ​အဆ​င​့္​မီ ေ​မာ​္​ဒယ္တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ျ​ဖစ္ခ်င္တဲ့ ရည္မွ​န​္းခ်က္နဲ​႔ ဇာတိ​ေျ​မ မိုး​ကုတ္ကေ​န ရန္ကုန္ကို ေ​ရာက္လာ​တဲ့ ရွ​မ​္း​တို​င​္း​ရ​င​္း​သား ခါ​ရာ​တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ ေ​ဟာ​င​္ေ​ကာင္မွာ က်​င​္း​ပေ​န​တဲ့ Mr. Asia Contest 2014 ၿ​ပိ​ဳင္ပြဲ​မွာ ျ​မန္မာႏ​ုိင္ငံ​ကိုယ္စား​ျ​ပဳ ပါ​ဝင္ယွ​ဥ​္​ၿ​ပိ​ဳ​င​္ေ​န​ပါ​ၿ​ပီ။ Miss အလွ​မ​ယ​္ေ​တြ​ရဲ​႕ ပြ​က​္ေ​လာ​႐ို​က​္ သ​တ​င​္းေ​တြ​ၾ​ကား​မွာ ေ​နာက္ထ​ပ​္ အလွေ​မာင္တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ ဘာ​ေ​တြ​ျ​ပင္ဆင္ထား​သ​င​့္​သလဲ။ Model တ​စ​္ေ​ယာက္ရဲ​႕​ဘဝ​က ႐ိုး​စ​င​္း​ၿ​ပီး Mr. ဆို​တာ​ကေ​တာ့ ဘြဲ​႕​တစ္ခု​ရ​လိုက္သ​လို တာ​ဝန္ပို​ႀ​ကီး​သြား​တဲ့​အျ​ပ​င​္ ေ​န​ထိုင္သြား​လာ​မႈ​က​အစ ဆ​င​္ျ​ခင္ရ​ပါ​တယ္လို​႔ Mr. Asia Myanmar ဆု​ရွ​င​္ ခါ​ရာ​က ေျ​ပာ​ပါ​တ​ယ​္။ နာ​မည္ရ​င​္း ေ​ဇာ​္မ်ဳ​ိး​ထြ​ဋ​္ျ​ဖ​စ​္​ၿ​ပီး အဂၤ​လိပ္နဲ​႔ ဘြဲ​႔​ရထား​တဲ့ ရွ​မ​္း​တို​င​္း​ရ​င​္း​သား ခါ​ရာ​တ​စ​္ေ​ယာ​က​္ ေ​မာ​္​ဒယ္နဲ​႔ အလွေ​မာင္ဆို​တဲ့​အရာႏ​ွ​စ​္ ကြဲ​ျ​ပား​ျ​ခား​နား​မႈ​ကို ဘယ္လို​နား​လည္သ​လဲ။
DVB TVnews • 1 month ago
DVB TV - အာရွ ကာယဗလ ေရႊတံဆိပ္ဆုရွင္ ထြန္းထြန္းေအာင္ ရုပ္သံမွတ္တမ္း တင္ဆက္ - လႊမ္းမုိးေအာင္
MP4 YoU • 1 year ago
သူမ်ားလင္ကိုလုခ်င္တဲ့မိန္းမေတြကိုေျပာရဦးမယ္။
Kamayut Media • 2 years ago
လူ​႔​ခႏ​ၶာ​ကိုယ္ရဲ​႕ မိ​ေ​မြး​တို​င​္း​ဖေ​မြး​တို​င​္း ကိုယ္လံုး​တီး​အလွ​ကို အႏ​ု​ပ​ညာမ်က္လံုး​နဲ​႔ ၾ​က​ည​့္ေ​န​တဲ့ ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ဟာ ျ​မန္မာ​ျ​ပည္မွာ​ေ​တာ့ ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​တံ​တို​င​္း​ရဲ​႕ စ​ည​္း​အျ​ပင္ဖက္မွာ​ပဲ ရွိ​ေ​န​ပါ​ေ​သး​တ​ယ​္။ Nude Art ကို ခံစား​ဖို​႔၊ လက္ခံ​ဖို​႔ ေ​စာ​ေ​န​တာ​ဟာ ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ပို​င​္း​မွာ​တ​င​္ ေ​ရွာ့ခ္ရေ​န​တာ​မ​ဟုတ္ဘဲ အျ​ခား​ေ​သာ က​႑​အား​လံုး​မွာ ေ​ရွာ့ခ္ရွိ​ေ​န​ၿ​ပီလား။ ႏိုင္ငံ​တကာ​အေ​တြ​႔​အႀ​ကံ​ဳေ​တြ​နဲ​႔ ျ​မန္မာ့​လူ​မႈ​ဘဝ၊ အျ​မ​င​္ေ​တြ တိုး​တ​က​္ေျ​ပာ​င​္း​လဲ​ဖို​႔ ႀ​ကိ​ဳး​စား​ေ​န​တဲ့ အကယ္ဒ​မီ ေ​ဆြ​ဇင္ထိုက္ကေ​တာ့ ႏိုင္ငံ​ေ​ရး၊ စီး​ပြား​ေ​ရး၊ လူ​မႈ​ေ​ရး​က​႑ေ​တြ​မွာ​လ​ည​္း ျ​မန္မာ​ျ​ပည္သူ​ေ​တြ ေ​ရွာ့ခ္ရေ​န​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ အခု​လို ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ေ​ရွာ့ခ္ကို​လ​ည​္း လက္မ​ခံႏ​ို​င​္​ၾ​ကေ​သး​တာ​ပါ​လို​႔ ရွ​င​္းျ​ပ​ပါ​တ​ယ​္။ အေ​တြး​အေ​ခ​ၚေ​တြ ထိ​န​္းခ်ဳပ္ခံ​ခဲ့​ရ​လို​႔ Nude Art ကို လက္ခံ​ဖို​႔​လ​ည​္း ေ​စာ​ေ​န​တာ​ျ​ဖစ္မွာ​ပါ​လို​႔ သူ​က ဆို​ပါ​တ​ယ​္။ ဒါ​ေ​ပ​မ​ယ​့္ လူ​တို​င​္း​က ေ​ရြးခ်ယ္ခြ​င​့္​ရွိ​တာ​ေ​ၾ​ကာ​င​့္ လူ​မႈ​ကြန္ရ​က​္ေ​တြ​မွာ​ေ​ခတ္စား​လာ​ေ​န​တဲ့ Nude Artနဲ​႔​ပတ္သက္လို​႔ ကာယကံ​ရွ​င​္ေ​တြ ေ​ဝ​ဖန္တုံ​႔ျ​ပန္တာ​ကို​ခံ​ရ​မွာ​မို​႔ ေ​ရြးခ်ယ္တဲ့​သူ​အေ​ပ​ၚ မူ​တည္ပါ​တယ္လို​႔ ေျ​ပာ​ပါ​တ​ယ​္။
Kamayut Media • 3 years ago
က​မ​ၻာ့ႏ​ိုင္ငံ​အခ်​င​္းခ်​င​္း​ၾ​ကား​မွာ ယ​ဥ​္ေက်း​မႈ​ေ​တြ​ဖ​လွ​ယ​္​ၾ​က​တဲ့​အခ်ိ​န​္ ျ​မန္မာ​နဲ​႔​မ​ကိုက္တဲ့ ဝတ္စား​ဆင္ယင္မႈ​ေ​တြ​ကို တိုက္ဖ်က္ရ​င​္း အေ​ျ​ခ​ခံ​မ​ယိုင္လဲ​ေ​စ​ဖို​႔ ျ​မန္မာ​အမ်ဳ​ိး​သမီး​ေ​တြ​က ဝတ္စား​ဆင္ယင္မႈ ထံုး​ဖြဲ​႔ျ​ပ​ပြဲ​ကို က်​င​္း​ပ​လာ​တာ ၁​ဝ​ႀ​ကိမ္ရွိ​ေ​န​ပါ​ၿ​ပီ။ မေ​ျ​ပာ​င​္း​မ​လဲက်န္ရွိ​ေ​န​တဲ့ ျ​မန္မာ့​အဝတ္အ​စား​က ဘာ​လဲ။ ေ​ခတ္အ​ဆက္ဆ​က​္ ဘယ​္ေ​ခတ္ကို​ပဲ​ၾ​က​ည​့္​ၾ​က​ည​့္ ပံု​သ​႑ာ​န​္ေ​တြ အန​ည​္း​ငယ္ကြာ​ျ​ခား​ၾ​ကေ​ပ​မ​ယ​့္ မေ​ျ​ပာ​င​္း​လဲ​တာ​ကေ​တာ့ အက်ီ​နဲ​႔​ထ​မီ​ကို ဝတ္ဆ​င​္​ၾ​က​တာ​ပဲ​ျ​ဖစ္လို​႔ ျ​မန္မာ​အမ်ဳ​ိး​သမီး​ေ​တြ ထ​မီ​ကို​အၿ​မဲ​ဝ​တ​္​ၾ​က​ဖို​႔ ေ​ဒ​ၚ​ခင္လွ​ျ​မ​င​့္​က တိုက္တြ​န​္း​ခဲ့​ပါ​တ​ယ​္။
Kamayut Media Yangon • 2 years ago
ေတာင္ကိုရီးယားမွာက်င္းပခဲ့တဲ့ Luxury Brand Model Awards 2015 မွာ Title ဆုအျပင္ Beauty Model Star Award ပါရ႐ွိခဲ့တဲ့ ဇြန္သံစဥ္တစ္ေယာက္ အနာဂတ္မွာ အင္တာေန႐ွင္နယ္ ေမာ္ဒယ္တစ္ေယာက္အျဖစ္ ရပ္တည္သြားမယ္လို႔ ဇြန္ ၂ ရက္ေန႔က ကမာ႐ြတ္မီဒီယာကို ေျပာခဲ့ပါတယ္။ ႏိုင္ငံတကာေမာ္ဒယ္ေတြ ပါဝင္ခဲ့ၾကတဲ့ျပိဳင္ပြဲမွာ ဇြန္သံစဥ္ဆုရခဲ့တဲ့ လ်ိဳ႕ဝွက္ခ်က္ကဘာလဲ။
ZeeKwat IT • 4 months ago
ျမန္မာျပည္ ဦးသိန္းတန္၏ Idol ခရီးစဥ္ႏွင့္ အႏုပညာလွုပ္ရွားမႈ..
Eleven Broadcasting • 1 year ago
ေျခသလံုး၌ ဗုဒၶပံုေတာ္ ေဆးမင္ေၾကာင္ထိုးထားသူ စပိန္ႏုိင္ငံသားခရီးသြားကုိပုဂံၿမိဳ႕မွ ျပန္လည္ ထြက္ခြာခိုင္းခဲ့ ------------------------------------ ပုဂံေရွးေဟာင္းယဥ္ေက်းမႈ နယ္ေျမမွာဗုဒၶပံုေတာ္ကိုေျခသလံုးေပၚမွာေဆးမွင္ေၾကာင္ေရထိုးထားသူစပိန္နိုင္ငံသားခရီးသြားတစ္ဦးကိုသက္ဆိုင္ရာမွဇူလိုင္လ ၁၀ရက္ေန႔ ညပိုင္းကပုဂံ-ရန္ကုန္ အထူးကားနဲ႔ ျပန္လည္ထြက္ခြာေစခဲ့တယ္လို႔သိရပါတယ္။ ေဆးမွင္ေၾကာင္ထိုးထားသူအသက္ ၄၅ ႏွစ္အရြယ္ရွိစပိန္ ႏိုင္ငံသားmr.cesarharmendzဆိုသူဟာဇူလိုင္လ ၁၀ ရက္ေန႔က မႏၱေလးမွ ပုဂံကိုေရာက္ရွိလာတာျဖစ္ျပီးေညာင္ဦးျမိဳ႕ ဟိုတယ္တစ္ခုမွာတည္းခိုရင္းပုဂံေရွးေဟာင္္းယဥ္ေက်းမႈႈနယ္ေျမအတြင္းလည္ပတ္ေနစဥ္ မွာယာဘက္ေျခသလံုးမွာေဆးမင္ေၾကာင္နဲ႔ ဗုဒၶ ရုပ္ပြားေတာ္ပံုေရးထုိးထားတာကိုေဒသခံဆရာေတာ္ တစ္ပါးက ျမင္ေတြ႔ခဲ့တာေၾကာင့္ သက္ဆိုင္ရာသံဃာ့ အဖြဲ႔အစည္းေတြနဲ႔ ရဲစခန္းကိုအေၾကာင္းၾကားခဲ့တာျဖစ္ပါတယ္။
Yu Shwe Yi Tun • 1 year ago
အစက video ဖုိင္ေတြျမင္ဖူးတုန္းက computer effect နဲ ့လုပ္တယ္ထင္တာ ။ အခုတကယ္ႀကီး ellen show မွာ လုပ္ျပတာျမင္ေတာ့ အံ့ၾသမိပီေလ :D :D
Doubble Four • 3 years ago