Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

ທາງມາຂອງຊັບ

· N/A · 747
Posted 2 years ago
Category: Education
Description: ວີດີໂອ ສອນການສຶກສາກ່ຽວກັບ ເສດຖະສາດ ການເງິນ ຕະຫລາດທຶນ ຕະຫລາດເງິນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
Duration: 4 minutes and 38 seconds
Rating: Unavailable
Definition: HD
Published: March 20, 2015

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

Lao Securities Exchange • 2 years ago
ວີດີໂອ ສອນການສຶກສາກ່ຽວກັບ ເສດຖະສາດ ການເງິນ ຕະຫລາດທຶນ ຕະຫລາດເງິນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
Lao Securities Exchange • 2 years ago
ວີດີໂອ ສອນການສຶກສາກ່ຽວກັບ ເສດຖະສາດ ການເງິນ ຕະຫລາດທຶນ ຕະຫລາດເງິນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
Lao Securities Exchange • 2 years ago
ວີດີໂອ ສອນການສຶກສາກ່ຽວກັບ ເສດຖະສາດ ການເງິນ ຕະຫລາດທຶນ ຕະຫລາດເງິນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບລາວ
Lao Securities Exchange • 2 years ago
ຕະຫຼາດການເງິນ ເປັນສື່ກາງໃຫ້ແກ່ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເງິນທຶນ ແລະ ຜູ້ທີ່ມີເງິນອອມມາພົບກັນ, ຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເງິນທຶນດັ່ງກ່າວຈະນໍາເງິນໄປຂະຫຍາຍກິດຈະການ ສ່ວນຜູ້ທີ່ມີເງິນອອມ ແລະ ຢາກນຳເງິນອອມດັ່ງກ່າວໄປລົງທຶນໃຫ້ເກີດຜົນຕອບແທນຄືນແກ່ຕົນເອງຜ່ານການໃຊ້ເຄື່ອງມືທາງການເງິນໃນຮູບແບບຕ່າງໆ. ຕະຫຼາດການເງິນ ແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ຕະຫຼາດເງິນ ແລະ ຕະຫຼາດທຶນ ຕະຫຼາດເງິນ: ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມເງິນທຶນແບບທາງອ້ອມ ເຊິ່ງມີໄລຍະສັ້ນບໍ່ເກີນ 1 ປີ. ຕະຫຼາດເງິນທີ່ມີຫຼາຍ ແລະ ເປັນທີ່ຮູ້ຈັກກັນດີໃນບ້ານເຮົາແມ່ນ ບັນດາທະນາຄານທຸລະກິດ, ສະຖາບັນການເງິນ, ສະຫະກອນອອມຊັບ ແລະ ກຸ່ມທ້ອນເງິນ ເຫຼົ່ານີ້ເປັນຕົ້ນ ຕະຫຼາດທຶນ: ແມ່ນແຫຼ່ງລະດົມທຶນທາງກົງລະຫວ່າງຜູ້ທີ່ຕ້ອງການເງິນທຶນ ເຊິ່ງອາດແມ່ນພາກລັດຖະບານ ຫຼື ເອກະຊົນ ກັບຜູ້ທີ່ມີເງິນອອມ ທີ່ຢາກລົງທຶນໂດຍບໍ່ຜ່ານຕົວກາງ ເຊັ່ນ ທະນາຄານທຸລະກິດ ຫຼື ສະຖາບັນການເງິນ ເຊິ່ງເປັນຮູບແບບການກູ້ຢືມທີ່ມີໄລຍະຍາວຫຼາຍກວ່າ 1 ປີ. ຕະຫຼາດທຶນແບ່ງອອກເປັນ 2 ປະເພດຄື: ຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງ ແລະ ຕະຫຼາດຂັ້ນສອງ. • ຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງ: ໝາຍເຖິງຕະຫຼາດທີ່ຜູ້ຕ້ອງການທຶນ ສະເໜີຂາຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດຂອງຕົນເອງຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ. • ຕະຫຼາດຂັ້ນສອງ: ໝາຍເຖິງຕະຫຼາດທີ່ນັກລົງທຶນຕ້ອງການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຮຸ້ນລະຫວ່າງນັກລົງທຶນດ້ວຍກັນເອງເຊິ່ງເປັນທີ່ຮູ້ກັນດີວ່າແມ່ນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ. ຕົວຢ່າງ: ບໍລິສັດ ຮັ່ງມີສີສຸກ ມະຫາຊົນ ຕ້ອງການລະດົມທຶນເພື່ອນໍາໄປຂະຫຍາຍທຸລະກິດ ໂດຍບໍລິສັດດັ່ງກ່າວໄດ້ນໍາຮຸ້ນຂອງຕົນສະເໜີຂາຍຄັ້ງທຳອິດໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າການສະ ເໜີຂາຍຮຸ້ນຄັ້ງທຳອິດໃນຕະຫຼາດຂັ້ນໜຶ່ງ. ເພື່ອອຳນວຍຄວາມສະ ດວກໃຫ້ແກ່ນັກລົງທຶນໃນການແລກປ່ຽນຊື້-ຂາຍຮຸ້ນຂອງບໍລິສັດ ຮັ່ງມີສີສຸກ ຈຶ່ງຕັດສິນໃຈນຳຮຸ້ນຂອງຕົນເຂົ້າມາຈົດທະບຽນໃນ ຕະຫຼາດຫຼັກຊັບ ເຊິ່ງເອີ້ນວ່າຕະຫຼາດຂັ້ນສອງ. ຂັດຈາກ: ປຶ້ມເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ ຕອນ: ຮູ້ຈັກການລົງທຶນໃນຮຸ້ນ ເປີດໂລກແຫ່ງການລົງທຶນ ເປີດປະຕູສູ່ເອອີຊີ 2015
Mr321846 • 5 years ago
VOA Lao • 1 year ago
ພວກເຜິ້ງ​ກຳລັງ​ຕົກ​ຢູ່​ໃນ​ອັນຕະລາຍ​ໃນ​ທົ່ວ​ໂລກ ສາ​ເຫດ​ທີ່​ພາ​ໃຫ້​ເກີດ​ໃນ​ອັນ​ທີ່​ເອີ້ນ​ວ່າ ການພັງ​ທະລາ​ຍລົງໃນການ​ເຮັດ​ຮັງຂອງ​ເຜິ້ງ ​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກຈາກ​ຫຼາຍໆປະການ ນັບ​ແຕ່​ການ​ໃຊ້​ຢາ​ຂ້າ​ແມງ​ໄມ້ ຕະຫຼອດ​ຈົນ​ການສູນ​ເສຍທີ່ຢູ່​ອາ​ໄສຍ້ອນ​ການ​ຕິດ​ແປດ​ເຊື້ອ​ຈຸລິນ​ຊີ​ ຫຼື microorganisms Originally published at - http://lao.voanews.com/a/scientists-in-poland-race-to-save-honeybees/3472094.html
Boengdoo • 1 year ago
Boengdoo • 2 years ago
kito24121983 • 5 years ago
ແດ່ ເພື່ອນ ສຸລິລັກ, ຄຳວິໃສ ແລະ ມະໄລພອນ, ເສດຖະສາດ 2000-2005
Lao Securities Exchange • 2 years ago
ການສຶກສາ ຕະຫລາດທຶນ ການເງີນ ການທະນາຄານ ເສດຖະກິດ