Login or Register to save videos, comment and join the community trends. NO ADS!

umkhulu wamaqiniso ukhuluma indaba enkulu

· 3 · 2.3 thousand
Posted 1 month ago
Category: People & Blogs
Description: umkhulu wamaqiniso ukhuluma indaba enkulu
Duration: 4 minutes and 19 seconds
Rating: 7/10 - Good
Definition: SD
Published: May 28, 2017
Uploader: AMAHLAYA ESIZULU

Comments

Login / Register to comment.

Related Videos

News Collection • 1 week ago
**Subscribe to the channel**
Mkhulu Wamaqiniso • 2 months ago
#MkhuluWamaqiniso uthi ubani owazi umuntu owabhala ibhayibheli??? konke lokhu okwakwenzeka nokubhalwe ebhayibhelini wayekuphi lowomuntu obhale ibhayibheli kwenzeka??? Ngithi akabheke kwi internet Ku Google uthi ubani lowo manje lol Plz like his page here on fb "Mkhulu Wamaqiniso"
MR Zwide • 1 month ago
MR Zwide • 1 week ago
Mkhulu Wamaqiniso • 2 months ago
#MkhuluWamaqiniso uthi inkinga abantu sebekhothamela u "Jesu" baze bamenze u "Nkulunkulu" bakhohlwe ukuthi u "Jesu" akasiyena u "Nkulunkulu"
Mkhulu Wamaqiniso • 2 months ago
uthi kungani imali ifuneka esontweni ekubeni isono asifuneki esontweni, ngoba imali impande yesono pho kungani yona ifuneka ibe iyimpande yesono!
Mkhulu Wamaqiniso • 2 months ago
Uthi abathi idlozi alikho bayaphambuka... #MkhuluWamaqiniso plz like his page here on fb lithi Mkhulu Wamaqiniso
Given Luscombe • 2 years ago
Burn out
AMAHLAYA ESIZULU • 1 month ago
Anda Kweyama • 1 year ago
Commedy